Søk
  • Roy

Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda

Rettsikkerheten må ivaretas med lyd/bilde opptak

Dette er bra at vi skal ta vare på utsatte barn som er i en vanskelig tid.

Men slik som dette forslaget er lagt frem kan det utgjøre mer skade enn det gjør godt.

Vi er totalt avhengig av at det minimum foretas lydopptak uansett forhandlinger som foretas, og samtidig bruker video opptak der det er kritisk for å bevare rettssikkerheten til foreldre og barn.

Her må vi se på alle de sakene som er til behandling i EMD, og de som Norge er dømt i allerede når vi nå tenker på behandling av denne midlertidige forskriften.

Barnevernstjenesten har et fravær av bekymringsmeldinger og det stilles kritisk blikk på å gi utvidet mulighet til å overholde dagens frister og øke dette med 2 uker.

Å gi utvidet makt slik at Bufetat kan flytte barn ved smittefare anses som bra tiltak, men dette trengs det vel ikke noen utvidet forskrift til for det er ivaretakelse av rettssikkerheten.

Denne uttalelsen i forskriften bør inneholde pålagt lyd og bildeopptak for å sikre rettssikkerheten til våre utsatte barn og foreldre: "For at barnevernet og fylkesnemndene skal kunne sørge for at barn som lever under forhold som skader deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, er det nødvendig å raskt avhjelpe de negative konsekvensens som utbruddet av Covid-19 har for disse grunnleggende samfunnsfunksjonene."

Det nevnes i forskriften midlertidige regler for fjernavhør, fjernmøter og en utvidet adgang til kombinasjon av muntlige og skriftlig behandling. Dette anses som nødvendige tiltak fra departementet, og legger til rette for god dokumentasjon med lyd og bildeopptak av alle forhandlinger som et tillegg i forskrift.

For å ivareta rettssikkerheten til private parter på en forsvarlig måte så må det legges til 2 hovedtrekk til som er: - Det skal foretas lydopptak av alle forhandlinger og møter - Det skal foretas bildeopptak der forholdene ligger til rette for det

Landsforeningen for Rettssikkerhet

Roy Magne Kanestrøm

Dag Røste

Link: https://www.regjeringen.no/contentassets/87bc903804664523bd97cc472760dff0/bfd-kongelig-resolusjon-030420.pdf?fbclid=IwAR1HyXSjfB1Lobko0_4H1Tw7eDburuA7n0ndIAS842TXHJwKBYA6LTnEJPQ
179 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anken