Søk
  • Roy Kanestrøm

Anken

Oppdatert: 3. april 2020

Saken til Anette Nordal Bull:


Jeg kjøpte en bolig oppført i 2004. Boligen viste seg å ha en rekke feil og mangler. Et av

mangelskravene som var reklamert var dreneringen. Takstmannen innleid av Protector

utarbeidet en takstrapport hvor det sto at det var «selvdrenerende grunn». Takstmannen

forklarte for retten at det derfor ikke var behov for noen drenering. Retten trodde at

informasjonen var korrekt og la denne informasjon til grunn i dom 2015. Det ble ikke

utbetalt forsikring for drenering. Forsikringsutbetaling for drenering gikk tapt. Dreneringen

gikk tapt som førte til at egne sakskostnader også gikk tapt i 2015


Dommen ble rettskraftig ovenfor Protector. Flere byggmestere kom for å se på jobben, de

nektet å utbedre etter den rettskraftige dommen.

Byggmesterne forklarte at det var gitt forskriftstridige utbedringsmetoder. Bull kontaktet

derfor Larvik kommune. Larvik Kommune som kom på tilsyn sammen med ansvarlig søker

Thor Johansen.


Jeg kontaktet advokat Glenn Ulrik Halvorsen. Advokat Halvorsen utarbeidet

begjæring om gjenåpning. Etter dette betalte Protector ut ytterligere, men

dreneringen som allerede var tapt ble ikke satt på spissen, da sum for feil og mangler

oversteg max dekningen til Protector.

Jeg tok ut søksmål mot takstmannen. Jeg krevde erstattet mitt gjenstående økonomiske tap.

(egne sakskostnader som uriktig hadde gått tapt) Jeg forventet at de nye opplysninger skulle

vurderes av tingretten. At bevisene ble vurdert.


Vitnet advokat Glenn Ulrik Halvorsen forklarte under hovedforhandlingen i 2018 at

takstmannen forklarte seg falskt for retten i 2015. Vitnet forklarte videre at takstmannen

gjentatte ganger bagatelliserte skadeomfang ovenfor boligkjøpere i rettsaker. Dette

medførte at rettmessige forsikringer ikke ble utbetalt.

Vitnet Lars Holmsen forklarte under hovedforhandlingen i 2018 at han gjentatte ganger

hadde sett og opplevd at takstmannen bagatelliserte feil og mangler under rettsbefaringer.

Vitnet Thor Johansen forklarte at det manglet drenering på baksiden og at takstmannen

hadde gitt forskriftstridige løsninger i 2015.

  • Tingretten har unndratt vitnebevis fra advokat Glenn Ulrik Halvorsen. (Det er ikke spor av den i dommen).

  • Tingretten har unndratt vitnebevis fra takstøkonom Lars Holmsen. (Det er ikke spor av den i dommen).

  • Tingretten har unndratt vitnebevis fra Thor Johansen. (Det er ikke spor av den i dommen).

  • Tingretten har unndratt vitnebevis fra advokat Daniel Helgesen. (Det er ikke spor av den i dommen).

  • Tingretten har unndratt vitnebevis fra lege Andreas Werner Johansen. (Det er ikke spor av den i dommen).


Bull anket tingrettsdommen til lagmannsretten.

Anken gjaldt grove saksbehandlingsfeil og en rekke feil fra tingretten.

Lagmannsretten besluttet den 4.mars 2019 å nekte anken fremmet jf. tvisteloven § 29-13

annet ledd."Anken nektes fremmet"

Lagmannsretten begrunnet eller vurdert ikke de påberopte ankegrunner som fremgår av

anken.


Anette N. Bull og Endresen har skrevet bok om rettsprosessen. Advokat Cato Schiøtz har nå

lest boken.


97 visninger0 kommentarer